ارسال کالا به تهران در مناطق تحت پوشش از طریق الوپیک و طبق تعرفه این شرکت میباشد.

 

ارسال کالا به شهرستان طبق تعرفه شرکت حمل و نقل ماهکس  و بصورت پس کرایه میباشد. 

 

شما خریدار گرامی میتوانید از طریق جدول های زیر با توجه به اطلاعات وزن و ابعاد هر محصول که در قسمت 

اطلاعات بیشتر هر  محصول ذکر گردیده، از میزان کرایه حمل و نقل کالای خود اطلاع پیدا کنید.

          

 

    جداول تعرفه ارسال کالا به شهرستان 

تعرفه درب به درب 1400

زون بندی تعرفه 1400

زون بندی شهر های اقماری